VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178
Ban Kế hoạch Tổng hợp

Ban Kế hoạch Tổng hợp

   GIỚI THIỆU BAN KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

1. Tổ chức biên chế

- Trưởng ban: Trung tá, BS CKI Trần Như Khoa.

Trung tá, BS CKI Trần Như Khoa

Trưởng ban KHTH

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

Ban Kế hoạch Tổng hợp là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc, chịu sự chỉ huy trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, ban.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các chế độ của Viện.

- Tổ chức, chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của Viện.

2.2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng Kế hoạch công tác năm của Viện; Tổ chức hiệp đồng với các  khoa, ban trong Viện và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức theo dõi kiểm tra đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch và chấp hành các chế độ chuyên môn bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo. Tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo công tác huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học, công tác tuyến, công tác giám định, công tác khám tuyển phi công, công tác khám chữa bệnh BHYT.

- Tổ chức thông qua hội chẩn Viện, thông qua mổ, điểm bệnh của Ban giám đốc.

- Tổ chức hiệp đồng giữa các khoa, ban trong Viện, giữa Viện với các cơ quan cấp trên, các bệnh viện và các cơ quan ngoài Quân đội nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên ngành của Viện.

- Nắm tình hình thu dung điều trị, các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, khó chẩn đoán để kịp thời báo cáo Giám đốc có hướng giải quyết.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định. Duy trì thực hiện đúng các quy định về văn thư bảo mật.

- Tổ chức công tác thường trực toàn viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên theo đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác huấn luyện, XDCQ quản lý kỷ luật, công tác đóng quân canh phòng, tuần tra canh gác của Viện; Quản lý tốt vũ khí, trang bị nhóm I; Thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách đối với QNCN, CNVQP, HSQ- CS.

- Tổ chức lực lượng, xây dựng các phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

3. Hoạt động chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Viện (thường xuyên và đột xuất).

- Thống kê, báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn kỹ thuật của Viện (thường xuyên và đột xuất).

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế chuyên môn bệnh viện của các khoa, ban.

- Quản lý, điều hành công tác khám chữa bệnh nội- ngoại trú.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác huấn luyện- Nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức, điều hành, triển khai công tác khám tuyển phi công; giám định sức khỏe phi công và nhân viên công tác trên không; khám phúc tra sức khỏe tuyển sinh quân sự; khám sức khỏe định kỳ cán bộ cao cấp khối cơ quan Quân chủng PK-KQ; khám sức khỏe định kỳ các công ty, nhà máy trong và ngoài Quân đội.

- Chỉ đạo công tác tuyến và hợp tác quốc tế.

- Triển khai và thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh, khám tuyển và giám định sức khỏe phi công.

- Thực hiện công tác hành chính quân sự:

    + Công tác quân lực- quân số.

    + Công tác xây dựng chính quy- rèn luyện kỷ luật.

    + Công tác canh phòng, canh gác.

    + Công tác Văn thư- Lưu trữ.

    + Công tác lễ tân.

Tin và bài: Ban KHTH

Chia sẻ:
Trang web đang gắp sự cố - VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

Quay về trang chủ

Trang web đang gắp sự cố, vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu điều này vẫn còn tiếp tục.