VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178
Ban Chính trị

Ban Chính trị

GIỚI THIỆU BAN CHÍNH TRỊ  

1. Biên chế tổ chức

- Chủ nhiệm Chính trị: Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng

Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng

Chủ nhiệm Chính trị Viện Y học PK-KQ

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

Ban Chính trị tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Viện Y học PK-KQ; thường xuyên, trực tiếp là đồng chí Chính ủy Viện; quản lý điều hành của Giám đốc trong các hoạt động của Viện và chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Chính trị cục Hậu cần.

Đề xuất với chính ủy và đảng ủy Viện nội dung, biện pháp hoạt động CTĐ, CTCT trong Viện. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CTĐ, CTCT ở cấp mình; hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban thực hiện.

2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chính trị

 1. Nghiên cứu, đề xuất với Chính ủy và Đảng ủy Viện quyết định nội dung, biện pháp hoạt động CTĐ, CTCT trong Viện; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở cấp mình; hướng dẫn kiểm tra khoa, ban thực hiện.
 2. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban tiến hành công tác tuyên truyền, xây dựng cho cán bộ, QNCN, CNVQP, HSQ,CS (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ) trong Viện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam XHCN, với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí chiến đấu cao, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, nâng cao y đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 3. Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng cấp ủy, chi bộ trong đảng bộ Viện TSVM, đội ngũ đảng viên tiền phong, gương mẫu, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.
 4. Nghiên cứu, đề xuất với chính ủy và đảng ủy Viện xây dựng đội ngũ cán bộ trong Viện có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.
 5. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban tiến hành công tác bảo vệ an ninh; xây dựng Viện trong sạch về chính trị, an toàn về mọi mặt, xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn.
 6. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban tiến hành công tác dân vận, tham gia thực hiện các cuộc Vận động chính trị cách mạng, thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, góp phần xây dụng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn đóng quân vững mạnh, cũng cố mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân đội với nhân dân. Hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền đặc biệt.
 7. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban chấp hành nghiêm các chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện đúng chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong Viện và chính sách hậu phương quân đội; nghiên cứu đề xuất với cấp trên hoàn thiện chế độ chính sách với cán bộ chiến sĩ trong Viện và chính sách hậu phương quân đội.
 8. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra công tác quân chúng, hội đồng quân nhân và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Viện.
 9. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, huấn luyện chuyên ngành, khám bệnh, cấp cứu thu dung điều trị, khám tuyển, giám định sức khỏe phi công; chỉ đạo công tác tuyến; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, sẳn sàng phục vụ chiến đấu, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, phòng chống thiên tai.
 10. Tham gia nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự; nghiên cứu y thuật, y đức; khoa học công nghệ quân sự, biên soạn lịch sử, truyền thống của đảng bộ và Viện.
 11. Trực tiếp tiến hành và hướng dẫn, kiểm tra khoa, ban quản lý, sử dụng trang bị, Vật tư CTĐ, CTCT bảo đảm đúng quy chế, đúng pháp luật.
 12. Xây dựng Ban Chính trị vững mạnh toàn diện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CTĐ, CTCT cho cấp ủy viên, cán bộ chính trị và nhân viên chính trị theo phân cấp.

Tin và bài: Ban Chính trị

Chia sẻ: